Erasmus+

ΑΜΒΟΥΡΓΟ

 

Το σχολείο μας υλοποιεί κατά το διάστημα 2014-2016 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για την εκπαίδευση Erasmus+, στα πλαίσια του οποίου δύο εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (Job-shadowing) διάρκειας μιας εβδομάδας σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αμβούργο της Γερμανίας, το Δεκέμβριο του 2014.

Δείτε την παρουσίαση     PowerPoint

Διαβάστε τα σχόλια των εκπαιδευτικών              Ελληνικά             Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια για την επιτόπια παρακολούθηση εργασίας σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αμβούργο της Γερμανίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

( Job-shadowing)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας στο Αμβούργο εκπαιδευτικοί από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές  χώρες επισκέφθηκαν διάφορα σχολεία σε ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων.

Οι δύο καθηγήτριες ξένων γλωσσών του σχολείου μας παρακολούθησαν μαθήματα σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες, επιθυμίες και ανάλογα με τα μαθήματα που διδάσκουν.

Η καθηγήτρια Αγγλικών παρακολούθησε μαθήματα σε δύο δίγλωσσα «Γυμνάσια» (Gymnasiums: σχολεία για πολύ καλούς μαθητές), όπου η πλειοψηφία των μαθητών έχει μητρική γλώσσα τη Γερμανική και όπου όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Το επίπεδο των μαθητών ήταν υψηλό, έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον και εσωτερική κινητοποίηση σε μια ποικιλία μαθημάτων, όπως Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, Ιστορία, Βιολογία, Κοινωνιολογία, Λογοτεχνία, Οικονομικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή.

Η καθηγήτρια Γερμανικών παρακολούθησε μαθήματα σε δύο «πολυκλαδικά» σχολεία ?Gesamtschulen?,  στα οποία φοιτούν όλες οι κατηγορίες  μαθητών, πολλοί από τους οποίους έχουν διαφορετική εθνικότητα, δηλαδή προέρχονται από διάφορες χώρες. Οι συγκεκριμένοι μαθητές διδάσκονται τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα σε εντατικά τμήματα, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στις «κανονικές τάξεις». Οι μαθητές έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός, ότι αυτοί οι μαθητές γίνονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πολύ καλοί χρήστες της Γερμανικής γλώσσας.

Ηλικιακά οι μαθητές ήταν μεταξύ 10 και 18 ετών. Στη Γερμανία το κάθε ομόσπονδο κρατίδιο έχει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα, ακολουθώντας το κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα μόνο σε γενικές γραμμές. Επομένως υπάρχει σημαντικό περιθώριο από πλευράς των εκπαιδευτικών  για δημιουργική ποικιλία στη διδασκαλία και στην  επιλογή της διδακτέας ύλης.

Πέρα από τα σχολικά βιβλία υπάρχουν πολυάριθμα διδακτικά μέσα. Διανέμονται φωτοτυπίες, φύλλα εργασίας, χρησιμοποιούνται CD που συνοδεύουν τα βιβλία των μαθητών, υλικό από το διαδίκτυο σχετικό με το μάθημα, εξωσχολικά βιβλία για περαιτέρω αναφορά και μελέτη, διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές.

Σε ότι αφορά στις μαθησιακές πρακτικές και τις διδακτικές μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται στην τάξη επικρατεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές συνεργάζονται είτε ανά δύο άτομα, είτε σε ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων, και κάνουν προφορικές παρουσιάσεις στην ολομέλεια της τάξης, κρατούν σημειώσεις και παρουσιάζουν εκθέσεις ενώπιον της τάξης. Παράλληλα, προβαίνουν είτε σε επίλυση προβλημάτων, μέσω της παρουσίασης προτάσεων και της αναζήτησης λύσεων, είτε στη λήψη αποφάσεων, κυρίως μέσα από την αφήγηση και το παιχνίδι ρόλων. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες τις διαπερνά κάθε φορά η εργασία των μαθητών σε ομάδες.

Οι  διδάσκοντες ελέγχουν, διευκολύνουν και ανατροφοδοτούν, λειτουργώντας ως διευκολυντές της γνώσης και εμψυχωτές. Η πιο συνηθισμένη διδακτική μέθοδος ήταν η διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, με τις εκπαιδευτικές πρακτικές  που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος να είναι,

·         Ευέλικτος χωρισμός σε ομάδες / ομαδική εργασία εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου /  διαδραστική επικοινωνία

·         θετική ενίσχυση, διαρκής αξιολόγηση του μαθήματος / προσαρμογή αν παραστεί ανάγκη

·         ενσωμάτωση ποικίλων γλωσσικών ικανοτήτων (κατανόηση κειμένου, γραφή, ακουστική εξάσκηση, παραγωγή προφορικού λόγου).

Γενικά, ως παρατηρητές εργασίας συναδέλφων, στοιχεία των μαθημάτων που κρίναμε επιτυχημένα ήταν η γενικά καλή οργάνωση της πλειονότητας των μαθημάτων (π.χ. εισαγωγή στο μάθημα με κάποια αποτελεσματική αφόρμηση που κινητοποιεί τους μαθητές (όπως για παράδειγμα ένα τραγούδι με το παίξιμο κιθάρας από τον καθηγητή), καλή αλληλουχία και λογική διάταξη των μερών του μαθήματος, καλός προγραμματισμός χρόνου κ.ά.), σαφής λεκτική ανάθεση των δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικό υλικό που υποστηρίζει το περιεχόμενο του μαθήματος, συνεχής διάδραση με τους μαθητές.

Ωστόσο, σε κάποια μαθήματα η μη λεκτική επικοινωνία θα διευχέραινε  τις δραστηριότητες από πλευράς του καθηγητή και θα μπορούσε να είχε ενισχύσει  τη διάδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή και να βελτιώσει την πειθαρχία, επιστρατεύοντας τη γλώσσα του σώματος, όπως η οπτική επαφή με τους μαθητές , οι χειρονομίες ή οι εκφράσεις προσώπου .

Οι προτάσεις μας για μελλοντικά μαθήματα, είτε πρόκειται  για επιτόπια παρακολούθηση είτε για διδασκαλία,  μπορούν να εστιάσουν στη χρήση διαφόρων διδακτικών  βοηθημάτων που θα λειτουργούν ως ερεθίσματα για μάθηση, όπως η χρήση νέων τεχνολογιών, η συνεχής  επικοινωνία με τους μαθητές  (μέσα από ερωτήσεις, σαφείς οδηγίες, διόρθωση λαθών, θετική ενίσχυση), τα συμβόλαια μάθησης και οι  φάκελοι δεξιοτήτων των μαθητών (portfolios), στα θέματα σωστής διαχείρισης της τάξης σε ορισμένες περιπτώσεις, στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης γενικά από την πλευρά του διδάσκοντα - μια διαρκής διαδικασία δοκιμής , αναστοχασμού και προσαρμογής μέσα στην τάξη ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος  μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Εν κατακλείδι, αυτή η εμπειρία της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας έδωσε σε μας τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουμε  τις γνώσεις μας πάνω στη διδασκαλία, να εμβαθύνουμε σε ένα νέoεργασιακό κλίμα, σε καινούρια πρότυπα και δυναμικές. Πάνω απ? όλα  μας δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουμε  ερωτήσεις στους συναδέλφους μας, να συζητήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους από άλλες χώρες  με σκοπό  τη μελλοντική συνεργασία, να συγκρίνουμε  διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα, να ανταλλάξουμε πρακτικές και εμπειρίες πάνω σε μία διαπολιτισμική βάση.

Η επιτόπια παρακολούθηση εργασίας αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για έμπνευση, το οποίο υποστηρίζει  την αποτελεματική διαχείριση της μάθησης και διασφαλίζει ότι η βαθιά τεχνογνωσία και η γνώση δε χάνονται αλλά διατηρούνται και ενισχύονται.

                                                                                                             

Οι συμμετέχουσες καθηγήτριες

                                                                                                              Χριστίνα Κουτίδου

                                                                                                              Αποστολίνα Ουστριά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job-shadowing commentsin Hamburg schools in Germany

In the job- shadowing week in Hamburg, teachers from five different European countries visited schools in intercultural pairs.

The two foreign language teachers from our school shadowed lessons according to our special needs, wishes and subject of teaching.

The English language teacher shadowed lessons in two bilingual gymnasiums, which are schools for fast learners, where all subjects are taught in English. The students? performance level was high; students exhibited high motivation on a variety of subjects shadowed, such as English as a foreign language, history, biology, social science, literature, economics, music, physical education.

The German teacher shadowed lessons in two ?Gesamtschulen?, which are schools for all types of students, many of whom being  from different nationalities and countries. Those particular students were taught German as a foreign language in intense courses, so they can be integrated in a ?normal class?. The students showed high motivation and interest in learning the German language. The fact that those students become in a short time great users of the German language is very impressive.

Students? age levels also varied, ranging from 10 to 18 years old. In Germany every ?Bundesland? has its own educational curriculum, only adopting the state curriculum in its general perspective. Therefore, there is enough room for creative variation and choice on part of the teacher.

 Apart from coursebooks, teaching tools are numerous photocopies which are distributed individually to students by the teacher, worksheets, CDs which accompany the coursebooks, material from internet resources relevant to the teaching subject, extra-curricular book titles for further reference, interactive boards, computers.

As for the learning activities and procedures which are commonly used inside the classroom by students, these are pair-work, mixed ability group work, oral plenary presentations, note taking and reporting before the classroom, decision making, problem solving, making suggestions, roleplay,  group narrating.

Teachers monitor, facilitate and give feedback to students. The most common teaching method was differentiated instruction suited to students? needs, skills and interests with the teaching tactics implemented being

·         Flexible grouping /teamwork within allocated time/ interactive communication

·          positive reinforcement, ongoing assessment/ adjustment

·          integration of various language skills (reading , writing, listening, speaking)

 in the course of the lesson.

 

Overall, as peer observers, some general aspects of the lessons we found successful were the organization in the majority of lessons (e.g. engaging warm-up, logical sequence of the lesson etc.) articulated verbal delivery of tasks, materials used which supported content, interaction with students.

 In some lessons, though, non-verbal delivery of tasks on part of the teacher could have further reinforced teacher-student interaction and enhance discipline, incorporating body language such as eye contact with students, gestures or facial expressions.

Our suggestions for future lessons, be it job-shadowing or teaching, can focus on the use of various teaching aids as learning stimuli, ICT, constant interaction with students (through questioning  techniques, clear instructions, error correction, positive reinforcement), students? learning contracts and portfolios, aspects of class management in some cases, improvement of class atmosphere overall on part of the teacher. An ongoing process of trial, reflection and adjustment in the classroom itself can make a difference.

In conclusion, this job-shadowing experience enabled us, as participants, to develop teaching expertise, gain insight into new workplace cultures, norms and dynamics. We were most importantly given the chance to ask questions to our peers, discuss and make contacts with colleagues from other countries for future collaborations, compare different school curricula, exchange practices and experience on an intercultural basis.

Job-shadowing is an excellent tool of inspiration, which supports knowledge management and ensures that deep expertise and knowledge are not lost but maintained and strengthened.   

                                                                                                                Τhe participant teachers

                                                                                                                Christina Koutidou

                                                                                                                Apostolina Oustria

 

 

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"