ΠΟΡΤΟ

 

Από τις 7 έως τις 14 Μαρτίου μία ομάδα έξι εκπαιδευτικών του σχολείου παρακολούθησε μια επιμόρφωση στο Πόρτο της Πορτογαλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, που συμμετέχει το σχολείο την διετία 2014-2016.

Η επιμόρφωση με θέμα  «βελτίωση δεξιοτήτων στην διαχείριση Ευρωπαϊκών διαπολιτισμικών προγραμμάτων»περιλάμβανε γραμμική πληροφόρηση αλλά και πολλές βιωματικές δράσεις και απέβλεπε στην διερεύνηση των δυνατοτήτων που αναπτύσσονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνεργασία των εκπαιδευτικών μονάδων και την εναρμόνισή τους στην πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. 

 

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα με την παρουσία συναδέλφων εκπαιδευτικών από ένδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλίμα υπήρξε άκρως εποικοδομητικό  και η διάθεση όλων για συνεργασία και σύμπραξη, ερευνητική και αφομοιωτική με κατεύθυνση την  βελτίωση των μεθόδων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε στην επιμόρφωση θα αποτελέσει τον άξονα της συνεργασίας του σχολείου με εκπαιδευτικές μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την διεύρυνση του ορίζοντα εκπαιδευτικών και μαθητών όχι μόνο στα όρια της Ένωσης αλλά και πέρα από αυτή.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αποτελέσουν επίσης και τους πολλαπλασιαστές στο χώρο τους των θεμάτων που αναπτύχθηκαν στην διάρκεια της επιμόρφωσης. Ήδη έλαβε χώρα στο σχολείο η πρώτη ενημέρωση όλων των  συναδέλφων και τέθηκαν οι άξονες για την συνεχή μετάδοση  των γνώσεων  πάνω στα θέματα του προγράμματος ERASMUS+. Αυτό άλλωστε παροτρύνει και το  σύνθημα του προγράμματος ERASMUS+

?Changing lives, Opening minds?

   

   

 

 

Διαβάστε σχόλια των εκπαιδευτικών:             English              Ελληνικά

 

 

      

In Porto, Portugal, I attended a structured course entitled ?Project management for cross-cultural exchange projects in Europe? together with 47 participants from different European countries. Its objective was to expand the participants? understanding of executing, developing, planning and managing European projects.

In my opinion, the aim of the course was twofold: on the one hand, the philosophy of the Erasmus+ programme 2014-2020 was thoroughly presented, and on the other hand, a variety of intercultural activities took place, with the participants being actively involved and working closely so that any intercultural communication boundaries can be removed and successful future projects can be implemented.

Methodology

The course lasted 48 hours and consisted of theoretical and practical activities. The methodology was based on integration of theory and practice as well as sharing expertise and analysing case studies.

The course included:

·        An overview of the relevant European funded programmes

·        Sources of  information and helpful indicators to analyse information about projects

·        Partner search strategies

·        Partner roles in project management

·        Project financial management

·        Monitoring of the project

·        Evaluation, dissemination and valorization strategies

·        Common problems and how they can be avoided

·        Intercultural communication strategies.

Erasmus+ KA1/KA2

More specifically, regarding the Erasmus+ programme, it was stressed that it implements European 2020 strategy for growth, jobs, social equity and inclusion with the aim of meeting the current needs and challenges in a changing Europe. What I took in was that, through Erasmus+, we can as teachers set the priorities in school education by promoting synergies in education, training and youth.

Furthermore, the separate actions of Erasmus+, its objectives and its important features were presented, together with economic issues when building strategic partnerships or when undertaking an Erasmus+ programme.

The importance of ICT in project work was also pointed out and on that part I took some new directions as to the partner-finding possibilities and web tools for teachers. I was acquainted with platforms which will enable me to share ideas, collaborate and participate in projects across Europe in the future.

Moreover, we were presented with technical issues when filling in Erasmus+ applications, and dealt with problems that may arise on the process. Preparatory visits in the initiation phase were considered important and the key to success.

Since I was in Porto as the contact person prior to a successful KA1 application, I found extremely useful the tips I got in order to prepare a successful application under KA2. Award criteria, quality of the project design, implementation phases, impact and dissemination phases were put under our instructors? microscope. Through intercultural workshops and teamwork, we as virtual participating organisations had to produce virtual KA2 projects and subsequently make plenary presentations as to the preparation, project management, implementation, sustainability of our virtual projects. We also got valuable feedback in the aforementioned tasks by the other intercultural teamwork presentations, in order to realise and cooperate under successful KA2 projects in the future.

Through their work in this course, the participating teachers were the living example of cooperation for innovation and the exchange of good practices that Erasmus+ is serving. Through our active collaboration we can inspire our students toward a more positive attitude within the EU values.

Intercultural communication strategies

I would now like to refer to the dimension of the course relevant to the building of intercultural communication strategies with the aim of bridging intercultural gaps. In terms of methodology, with warming-up activities, games, role-plays, interactive poster sessions, discussion in pairs and small groups and various workshops we pursued cooperative work attitude, patterns of problem solving and decision making. Through the former activities, and as part of various intercultural groups, I had to respect different perceptions and cultures and take into consideration the differentiality of the other participants. Proportionately, that kind of intercultural ?maturity? can be applied to our students as well.

Additionally, the two international evenings organised by the participants presenting their countries, traditions, schools and treating special ethnic delicacies served this goal and brought us closer.

Follow-up

After the course, the participants keep exchanging their project management experience on the course platform as well as through a social network platform which we have created so that we can strengthen collaboration and implement common future projects. Our international instructors from different EU countries are also available after-course to provide individual assistance.

This magnificently structured course, coupled with my job-shadowing experience in Hamburg, Germany in December 2014, reminded me once again of Robert John Meehan?s words that ?The most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration our growth is limited to our own perspectives?.

Christina Koutidou (English Teacher) 

 

 

 

 

To 3ο   Γυμνάσιο  Σερρών συμμετείχε στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών Erasmus+της δράσης ΚΑ1 (Κινητικότητα προσωπικού σχολικής Εκπαίδευσης) το οποίο υλοποιήθηκε στην πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας το διάστημα 7- 14 Μαρτίου 2015. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνικό Φορέα Διαχείρισης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

 Το θέμα του Επιμορφωτικού προγράμματος ήταν ?Projectmanagementforcross-culturalexchangeprojectsinEurope? (Βελτίωση δεξιοτήτων στη διαχείριση ευρωπαϊκών διαπολιτισμικών προγραμμάτων). Συγκεκριμένα,στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι (6) καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων του σχολείου: ο κ. Αλέξανδρος Ασπριάδης ΠΕ19, υποδιευθυντής του σχολείου, η κ. Λίνα Ουστριά ΠΕ07, η κ. Ελένη Καφταντζή ΠΕ04, η κ. Σοφία Ζαφειροπούλου, η κ. Βασιλική Ζέττα ΠΕ02 και η κ. Χριστίνα Κουτίδου ΠΕ06,  η οποία ήταν και υπεύθυνη του προγράμματος.

 Επίσης, στο πρόγραμμα  συμμετείχαν άλλοι 47 εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Γερμανία, Νορβηγία, Τσεχία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Σλοβενία). Σκοπός ήταν η διεύρυνση  κατανόησης  των συμμετεχόντων σχετικά με την εκτέλεση, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ειδικότερα, ο στόχος της σειράς μαθημάτων ήταν διπλός: αφ' ενός, η λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+, και αφ' ετέρου, η πραγματοποίηση ποικίλων διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων με ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των συμμετεχόντων, έτσι ώστε οποιαδήποτε όρια στη διαπολιτισμική επικοινωνία  να μπορούν να αρθούν και επιτυχή μελλοντικά έργα να μπορούν να εφαρμοστούν.

 Η σειρά μαθημάτων διήρκεσε 48 ώρες και απαρτίστηκε από θεωρητικές και πρακτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης  ανάλυση μελετών περίπτωσης.

Ειδικότερα συμπεριέλαβε:

? Επισκόπηση των σχετικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

? Πηγές πληροφοριών και χρήσιμους δείκτες ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα

? Στρατηγικές αναζήτησης συνεργατών

? Ρόλους συνεργατών στη διαχείριση ενός προγράμματος

? Οικονομική διαχείριση προγράμματος

? Έλεγχο του προγράμματος

? Στρατηγικές αξιολόγησης, διάδοσης και αξιοποίησης

 ? Κοινά προβλήματα και πώς μπορούν να αποφευχθούν

 ? Διαπολιτισμικές στρατηγικές επικοινωνίας.

Δράσεις Erasmus+

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, τονίστηκε ότι εφαρμόζει την ευρωπαϊκή στρατηγική 2014-2020 για την ανάπτυξη, την εργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ένταξη  με στόχο οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες και τις προκλήσεις σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη. Μέσω του Erasmus+, μπορούν να θέσουν τις προτεραιότητες στη σχολική εκπαίδευση μέσα από την προώθηση των συμπράξεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι χωριστές δράσεις, οι στόχοι και τα σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προγράμματος Erasmus+, μαζί με τα οικονομικά ζητήματα κατά την οικοδόμηση των στρατηγικών συνεργασιών κατά την ανάληψη ενός προγράμματος Erasmus+. Επισημάνθηκε επίσης η σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία ενός προγράμματος και οι συμμετέχοντες έλαβαν νέες κατευθύνσεις ως προς τις δυνατότητες εύρεσης συνεργατών και τα διαδικτυακών εργαλείων. Εξοικειωθήκαν με τις πλατφόρμες που θα τους επιτρέψουν  να μοιραστούν ιδέες, να συνεργαστούν και να συμμετέχουν σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα στο μέλλον.

Δράσεις ΚΑ1 / ΚΑ2

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα τεχνικά ζητήματα κατά την υλοποίηση ενός  Erasmus+, και εξετάστηκαν τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στη διαδικασία. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις στη φάση έναρξης θεωρήθηκαν σημαντικές και το κλειδί για την επιτυχία. Εξαιρετικά χρήσιμες ήταν οι οδηγίες προκειμένου να προετοιμαστεί μια επιτυχής σύμπραξη KA2  με μαθητές. Τα κριτήρια έγκρισης, η ποιότητα σχεδιασμού του προγράμματος, οι φάσεις εφαρμογής, οι φάσεις εκτίμησης του αντίκτυπου και διάδοσης των αποτελεσμάτων τέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Εργασίες

 Μέσω των διαπολιτισμικών εργαστηρίων και των ομαδικών εργασιών, οι ομάδες εργασίας έπρεπε να παραγάγουν εικονικά KA2 προγράμματα και να τα παρουσιάσουν στη συνέχεια στην ολομέλεια ως προς την προετοιμασία, διαχείριση, εφαρμογή, διάχυση των αποτελεσμάτων. Πήραν επίσης πολύτιμη ανατροφοδότηση στους προαναφερθέντες στόχους από τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων εργασίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν  επιτυχή KA2 προγράμματα στο μέλλον.

Διαπολιτισμικές στρατηγικές επικοινωνίας

Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες του σεμιναρίου σχετικές με την οικοδόμηση των διαπολιτισμικών στρατηγικών επικοινωνίας, αυτές είχαν στόχο τη γεφύρωση των διαπολιτισμικών διαφορών. Από την άποψη της μεθοδολογίας, με τις δραστηριότητες προθέρμανσης, τα παιχνίδια, τα παιχνίδια ρόλων, τη δημιουργία αφισών, τη συζήτηση ανά  ζευγάρια και  μικρές ομάδες  υιοθετήθηκε στάση συνεργασίας, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Μέσω των προηγούμενων δραστηριοτήτων και ως μέλη των διάφορων διαπολιτισμικών ομάδων, έπρεπε να γίνουν σεβαστές διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτισμοί και να ληφθεί  υπόψη η διαφορετικότητα των άλλων συμμετεχόντων. Αντίστοιχα, αυτό το είδος διαπολιτισμικής «ωριμότητας» μπορεί να εφαρμοστεί στους μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, οι δύο διεθνείς βραδιές που οργανώθηκαν, με  τους συμμετέχοντες να παρουσιάζουν τις χώρες τους, τις παραδόσεις, τα σχολεία τους , τα εθνικά/τοπικά τους εδέσματα  εξυπηρέτησαν τους παραπάνω στόχους .

Διάχυση

Ως συνέχεια μετά από τη σειρά μαθημάτων, οι συμμετέχοντες  ανταλλάσσουν την εμπειρία τους στη διαχείριση  προγραμμάτων μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος καθώς επίσης και μέσω μιας κοινωνικής διαδικτυακής πλατφόρμας που έχουν δημιουργήσει έτσι ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και να εφαρμόσουν κοινά μελλοντικά προγράμματα. Οι διεθνείς εκπαιδευτές  τους από τις διαφορετικές χώρες της ΕΕ είναι επίσης διαθέσιμοι να παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια.

Συμπεράσματα

Μέσω της εργασίας τους σε αυτήν την σειρά μαθημάτων, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν το ζωντανό παράδειγμα συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών που το Erasmus+ εξυπηρετεί. Μέσω της ενεργούς συνεργασίας  τους μπορούν  να εμπνεύσουν τους μαθητές  προς μια θετικότερη στάση με γνώμονα τις αξίες της ΕΕ. Αυτή η υπέροχα δομημένη σειρά μαθημάτων  υπενθύμισε άλλη μια φορά τα λόγια του RobertJohnMeehan ότι «Η πολυτιμότερη πηγή πλούτου που όλοι οι δάσκαλοι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Χωρίς συνεργασία η εξέλιξή μας περιορίζεται στις ατομικές μας προοπτικές».

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"